Prisbasbeloppet för 2024

Prisbasbelopp för år 2024 är nu bestämt till 57 300 kronor och det förhöjda prisbasbeloppet är 58 500 kronor. Inkomstbasbeloppet har fastställts till 76 200 kronor. Tillsammans är de belopp som är viktiga både för juridiska avtal och skatter.

Vad är prisbasbeloppet?

Det så kallade prisbasbeloppet 2024 är ett belopp i kronor som fastställs av SCB (statistiska centralbyrån) en gång om året. Summan används som en inflationsjusterad mätpinne för olika avtal och skatter. Det bestämmer bland annat hur stora avdrag man får göra i sin enskilda firma, exempelvis avskrivningar på inventarier. Ändringar av prisbasbeloppet följer inflationen i samhället och summan baseras på konsumentprisindex.

Förhöjt prisbasbelopp

För kalenderår 2024 är det förhöjda basbeloppet 58 500kr. Det så kallat ”förhöjda prisbasbeloppet” används vid beräkningar av pensionsgrundande inkomst och pensionspoäng. SCB faststället det på samma sätt som prisbasbeloppet, men med ett högre bastal.

Ändring mot föregående år

Ökningen av prisbasbeloppet blir 4800 kr, vilket innebär en procentuell ökning på hela 9,14%. Detta är den enskilt största ökningen på närmare 40 år vilket såklart är en spegling av de mycket stora prisökningar som skett på varor och livsmedel under 2023.

Inkomstbasbeloppet

För kalenderåret 2024 så är inkomstbasbeloppet fastställt till 76 200 kronor. Till skillnad från prisbasbeloppet som baseras på prisökningar i samhället, så grundas inkomstbasbeloppet precis som namnet antyder just på inkomsternas utveckling i Sverige. Detta belopp används huvudsakligen för att offentliga myndigheter ska kunna styra storleken på inkomstgrundande ersättningar i samhället såsom sjukpenning, arbetslöshetsersättning och dylikt.

Vad har det med avtal att göra?

När man skriver långvariga avtal använder man ofta prisbasbeloppet som en ersättningsenhet som anpassas efter inflationen. Det kan till exempel handla om garantier eller ersättningsnivå vid skadeståndsskyldighet. Prisbasbeloppet kan även vara en brytpunkt i avtal, då dispyter under ett halvt prisbasbelopp kallas ”småmål” medan en högre summa räknas som ”tvistemål” där förlorande part blir skyldig att betala båda parternas juridiska kostnader.

Läs mer om basbeloppen hos SCB »